Privacyverklaring

De Praktijk Oefentherapie van Truus van den Hoek, gevestigd in Paramedisch Centrum Waardhuizen, Parlevinker 7, 1186 ZA Amstelveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

De praktijk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en /of u deze gegevens zelf verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die verwerkt worden:

-Voor- en achternaam

-Geslacht

-Geboortedatum

-Adresgegevens

-Telefoonnummer

_E-mailadres

Ook worden de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u verwerkt:

-Gezondheid

-Burgerservicenummer (BSN)

-Biometrische gegevens

-Genetische gegevens

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ik verwerk uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-Het verlenen van oefentherapeutische zorg

-Het declareren van verleende zorg bij patiënt of zorgverzekeraar

-Ten behoeve van kwaliteitsdoeleinden

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Er worden geen besluiten genomen over zaken die gevolgen voor u kunnen hebben op basis van geautomatiseerde verwerking. Dit betreft besluiten die genomen worden door computerprogramma’s of –systemen zonder dat daar een mens tussen zit.

Ik maak gebruik van het programma Winmens voor het vastleggen van het behandeldossier en het programma Vecozo voor het communiceren met zorgverzekeraars en het declareren van behandelingen.

 

Bewaren van persoonsgegevens

De praktijk bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Uitzondering op deze regel is wanneer gegevens op uw uitdrukkelijk verzoek eerder worden vernietigd.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

-Het verzorgen van een beveiligde communicatieruitwisseling via e-mail;

 

-Het verzorgen van de verwerking van (para)medische en administratieve gegevens;

 

-Het uitzetten van tevredenheidsonderzoeken;

 

-Het continueren van de dienstverlening bij tijdelijke afwezigheid van de behandelaar vanwege ziekte, vakantie, etc.;

 

-Het innen van vorderingen bij betalingsverzuim, voor zover de verstrekking daarvoor noodzakelijk is en geen (para)medische gegevens bevat.

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Voorbeelden hiervan zijn een zorgverzekeraar die in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt en een (para)medicus voor rapportage en/of overleg met betrekking tot de voortzetting of overname van de dienstverlening. In dergelijke gevallen dienen wij medewerking te verlenen en zijn wij verplicht, respectievelijk is het noodzakelijk deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor verleent.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Cookies of vergelijkbare technieken

Deze worden niet gebruikt.

 

Uiteraard neem ik de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neem ik passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beschermd zijn neemt u dan alstublieft contact met me op schriftelijk of via cesarmensendieck@versatel.nl.

Indien we er samen niet uit komen kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Contactgegevens

Praktijk Oefentherapie

Truus van den Hoek

Parlevinker 7

1186ZA Amstelveen

Tel 020-6473331

cesarmensendieck@versatel.nl